Research Area

Welcome to our research area!

The reaearch area is primarily intended for the researchers who would like to know more about the Late Roman barrier system claustra Alpium Iuliarum or the natural heritage in its surroundings. In the table below, there is a wide range of professional articles and monographs as well as some other contributions with highly useful content.

We wish you pleasant reading and exploration!

AUTHOR YEAR TITLE HERITAGE TYPE DOWNLOAD
BĂJENARU, C. 2010 Minor fortifications in the Balkan-Dnaubian area from Diocletian to Justinian, Cluj-Napoca Cultural heritage /
BITELLI, R. 1999 Claustra Alpium Iuliarum, Rapalska meja in fašizem: arheologija kot primer kontinuitete, Koper Cultural heritage /
BLAZNIK, P. 1969 Zahodna meja Logaškega gospostva po urbarju iz 1630 in po skici iz 1771. – Loški razgledi 16, 105–111 Cultural heritage /
BLEČIĆ, M. 2001 Prilog poznavanju antičke Tarsatike / Un appunto di conoscenza di Tarsatica antica. – Vjesnik arheološkog muzeja u Zagrebu 34, 65–122 Cultural heritage /
BRANK, R. 1973 Rimski vodovodi na Loškem. – Loški razgledi 20, 29–36 Cultural heritage /
BRANK, R. 1979 Sledovi nasipov poznoantičnih obrambnih zapor pri Novi Oselici. – Loški razgledi 26, 18–23 Cultural heritage /
BRATOŽ, R. 1994 Bitka pri Frigidu. – Zgodovinski časopis 48, 27–35. Cultural heritage /
BREEZE, D. 2007 Roman frontiers in Britain, Bristol. Cultural heritage /
BURNIK, M. 2007 Moj kraj skozi čas. Življenje pod Ermanovcem, Bevkovim vrhom in Sivko, Sovodenj. Cultural heritage /
CHRISTIE, N. 191 The Alps as a frontier (AD 168–774). – Journal od Roman archaeology 4, 410–430 Cultural heritage /
CIGLENEČKI, S. 1985 Potek alternativne ceste Siscija-Akvileja na prostoru zahodne Dolenjske in Notranjske v času 4. do 6. stoletja. – Arheološki vestnik 36, 255–284 Cultural heritage /
CIGLENEČKI, S. 1994 Höhenbefestigungen als Siedlungsgrundheit der Spätantike in Slowenien. – Arheološki vestnik 45, 239–266. Cultural heritage /
DEPOLI, G. 1912 Di una pretesa iconografia del vallo romano. – Bullettino della deputazione fiumana di storia patria 2, 119–121 Cultural heritage /
EAGLE, J. 1989 Testing plumbatae. – In: DRIEL-MURRAY (Ed.), Roman Military Equipment: the Sources of Evidence (Proceedings of the Fifth Roman Military Equipment Conference). Bar International Series 476, 247–253, Oxford Cultural heritage /
HITZINGER, P. 1981 Rimski zidovi na Hrušici. – Novice 12, 358–359 Cultural heritage /
HITZINGER, P. 1854 Die Römerstrasse über die Julischen Alpen und deren Befestigung. – Mittheilungen des Historischen Vereins für Krain 9, 4–88 Cultural heritage /
HORVAT, J. 1854a Nauportus (Vrhnika), Ljubljana Cultural heritage /
HÖCK, A. 1990 Considerazioni sulle fibule tardoromane del tipo Hrušica. – in: BUORA, M., SEIDEL, S. (Eds.), Fibule antiche del Fruli, 55–61, Udine Cultural heritage /
KLEMENC, J. 2000 Rakitna. – Varstvo spomenikov 9, 152. Cultural heritage /
KOS, P. 1986 The construction and abandonment of the Claustra Alpium Iuliarum defence system in light of the numismatic material / Gradnja in opustitev obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum v luči numizmatičnega gradiva. ­ Arheološki vestnik 63, 2065–300. Cultural heritage /
KOS, P. 2015 Ad Pirum (Hrušica) in Claustra Alpium Iuliarum, Vestnik XXVI, Ljubljana Cultural heritage /
KUSETIČ, J. 2012 Claustra Alpium Iuliarum – taktični vidiki zapornih zidov in glavni vpadni liniji v Italijo. – Diploma thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Cultural heritage /
KUSETIČ, J., KOS, P., BREZNIK, A., STOKIN, M. 2014 Claustra Alpium Iuliarum – med raziskovanjem in upravljanjem / Claustra Alpium Iuliarum – Between Research and Management, Ljubljana Cultural heritage /
LEBEN, F., ŠUBIC, Z. 1990 Poznoantični kastel vrh Brsta pri Martinj Hribu na Logaški planoti / das spätantike Kastell vrh Cultural heritage /
LIPOVAC VRKLJAN, G., ŠILJEG, B. 2007 Iztraživanja Liburnskoga obrambenog sustava u Prezidu 2006. – Annales Instituti Archaeologici III, 79–82 Cultural heritage /
MATEJČIĆ, R. 1969 Sedam gosina rada u istraživanju Liburnijskog limesa. – Osiječki zbornik 12, 25–38. Cultural heritage /
MÜLLNER, A. 1879 Emona: Archäologische Studien aus Krain, Laibach Cultural heritage /
MÜLLNER, A. 1900 Der Römische Limes in den Italischen Grenzebirgen. – Argo 8, 201–204, 220–222. Cultural heritage /
NAPOLI, J., REBUFFAT, R. 1993 Clausurae. – La frontière, Travaux de la maison de l’Orient 21, 35–43 Cultural heritage /
OSMUK, N. 1997 Ajdovščina – Castra. Stanje arheoloških raziskav (1994) / Ajdovščina – Castra. Forschungsstand (1994). – Arheološki vestnik 48, 119–130. Cultural heritage /
OSMUK, N., SVOLJŠAK, D., ŽBONA TRKMAN, B. 1994 Ajdovščina-Castra. – Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, zbirka vodnikov 183, Ljubljana Cultural heritage /
PENKO, A. 2005 Predjama in Hrušica – kronološka in tipološka označitev drobnih najdb, ter njuna vpetost v rimskodobno cestno omrežje. – Diplomsa thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Cultural heritage /
PETRU, P. 1965 Lanišče pri Kalcah, Logatec. – Varstvo spomenikov 9, 146 Cultural heritage /
PETRU, P. 1967 Neuere Grabungen an den Claustrae Alpium Iuliarum. – In: Studien zu den Militärgrenzen Roms, Vorträge des 6. Internationalen Limeskongress in Süddeutschland, Beihefte der Bonner Jahrbücher 19, 122–126, Köln, Graz Cultural heritage /
PETRU, P. 1969 Najnovija istraživanja Julijskih Alpa. – Osječki zbornik 12, 5–24 Cultural heritage /
PETRU, P. 1972 Novejše arheološke raziskave Claustra Alpium Iuliarum in kasnoanričnih utrdb v Sloveniji / Recenti ricerche archeologiche delle Claustra Alpium Iuliarum e delle fortificazioni tardo antiche in Slovenia. – Arheološki vestnik 32, 343–366 Cultural heritage /
PETRU, P. 1977 Hrušica. – Varstvo spomenikov 21, 219–222. Cultural heritage /
PETRU, P. 1983 Eine bisher Unbekannte Römerstrasse und die Sperrmaueren aud der Hrušica. Archaeologia Iugoslavica 20-21 (1980–81), 132–135 Cultural heritage /
PFLAUM, V. 2000 Claustra Alpium Iuliarum in barbari: najdbe poznorimske vojaške opreme in orožja ter sočasne zgodnje barbarske najdbe na ozemlju današnje Slovenije. – Master’s thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Cultural heritage /
PFLAUM, V. 2004 Poznorimski obrambni in vojaški sledovi v 5. st. na ozemlju sedanje Slovenije. – Doctoral dissertation, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Cultural heritage /
PREMERSTEIN, A. von, RUTAR, S. 1899 Römische Strassen und Befestigungen in Krain, Wien Cultural heritage /
PUSCHI, A. 1901 Limes Italicus orientalis o i valli romani delle Giulie. – Archeografo triestino NS 24 (supplemento), 151–169 Cultural heritage /
RADIĆ ŠTIVIĆ, N., BEKIĆ, L. (Eds.) 2009 Tarsatički principij. Kasnoantičko vojno zapovjedništvo / Principia di tarsatica. Quartiere-generale D’epoca tardoantica, Rijeka Cultural heritage /
SARIJA, B. 1939 Doneski k vojaški zgodovini naših krajev v rimski dobi. – Glasnik muzejskega društva za Slovenijo 20 (1–4), 115-151 Cultural heritage /
SCHEIN, V. 1988 Claustra Alpium Iuliarum. Prezid. – Seminar paper. Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Cultural heritage /
SLABE, M. 1979 Nova podoba arheološkega območja Turnovšče nad Vrhniko / The new appearance of the archaeological site of Turnovšče above Vrhnika. – Varstvo spomenikov 22, 123–144 Cultural heritage /
STARAC, R. 1996 Rezultati najnovijih arheoloških istraživanja na području općine Matulji. – Liburnijske teme 9, 7–15 Cultural heritage /
STARAC, R. 2004 Prikaz rezultata poskusnih arheoloških iztraživanja na Gradini kod Pasjaka. – In: Umjetnost na istočnoj obali Jadrana u kontekstu europske tradicije. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Opatiji u svibnju 1992. posvećenog djelu prof.dr. Radmile Matejčić, 27–35, Rijeka Cultural heritage /
STARAC, R. 2011 Liburnijski limes: arheološko-konzervatorski radovi na lokalitetima Vranjeno i Za Presikom / Liburnian limes: archaeological-conservation works at the localities of Vranjeno and Za Presikom. – In: Zbornik katedre Čakavskog sabora Društva za povjesnicu Klana 8, 2013–224, Klana Cultural heritage /
STICOTTI, P. 1937 Il Limes delle Alpi Giulie. – Il Limes Romano 2, Roma Cultural heritage /
ŠAŠEL, J. 1975 Rimske ceste v Sloveniji. – In: Arheološka najdišča Slovenije, 180, Ljubljana Cultural heritage /
ŠAŠEL, J. 1988 Ad Pirum: rimska štabna baza na Hrušici. – Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, zbirka vodnikov 159 Cultural heritage /
ŠAŠEL, J., PETRU, P. (Eds.) 1971 Claustra Alpium Iuliarum I, Ljubljana Cultural heritage /
ŠAŠEL, J., URLEB, M. 1971 Arheološka raziskovanja na Benetah. – Mladinski raziskovalni tabori 1970, 29–36, Trbovlje Cultural heritage /
ŠAŠEL KOS, M., LONGYKA, I. 1999 Tabula Peutingeriana. – In: VOGLAR, D. (Ed.) 1999, Enciklopedija Slovenije. – Volume 13, 191, Ljubljana Cultural heritage /
ŠTEKAR, A. 2013 Poskus lociranja bitke pri Frigidu leta 394 na območju med Sanaborjem in Colom. – Annales 23, 1–14 Cultural heritage /
TALBERT, R. J. A. 2010 Rome’s world: The Peutinger map reconsidered, Cambridge Cultural heritage /
ULBERT, T. 1981 Ad Pirum (Hrušica). Spätrömische Passbefestigung in den Julischen Alpen (Münschner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, Bd. 31), Münschen Cultural heritage /
URLEB, M. 1965 Strmica nad Vrhniko. – Varstvo spomenikov 9, 185–186. Cultural heritage /
URLEB, M. 1974 Benete pri Cerknici. – Varstvo spomenikov 17–19/1, 115. Cultural heritage /
VANNESSE, M. 2007 I Claustra Alpium Iuliarum: un riesame della questione circa la difesa del confine nord-orientale dell’Italia in epoca tardoromana. – Aquileia Nostra 748, 313–339 Cultural heritage /
VUDA, D. 1982 KOnserviranje stolpa XXXIV na poznorimskem zapornem zidovju nad Vrhniko. – Varstvo spomenikov 24, 47–49 Cultural heritage /