Raziskovalni prostor

Dobrodošli v našem raziskovalnem prostoru!

Raziskovalni prostor je namenjen predvsem raziskovalcem, ki jih podrobneje zanima poznorimski zaporni sistem claustra Alpium Iuliarum ali naravna dediščina v njegovi okolici. V spodnji tabeli se zato nahaja pestra ponudba strokovnih člankov in monografij ter nekaterih drugih prispevkov z mnogimi koristnimi vsebinami.

Želimo vam prijetno branje in raziskovanje!

AVTOR LETO NASLOV VRSTA DEDIŠČINE PRENESI
BĂJENARU, C. 2010 Minor fortifications in the Balkan-Dnaubian area from Diocletian to Justinian, Cluj-Napoca Kulturna dediščina /
BITELLI, R. 1999 Claustra Alpium Iuliarum, Rapalska meja in fašizem: arheologija kot primer kontinuitete, Koper Kulturna dediščina /
BLAZNIK, P. 1969 Zahodna meja Logaškega gospostva po urbarju iz 1630 in po skici iz 1771. – Loški razgledi 16, 105–111 Kulturna dediščina /
BLEČIĆ, M. 2001 Prilog poznavanju antičke Tarsatike / Un appunto di conoscenza di Tarsatica antica. – Vjesnik arheološkog muzeja u Zagrebu 34, 65–122 Kulturna dediščina /
BRANK, R. 1973 Rimski vodovodi na Loškem. – Loški razgledi 20, 29–36 Kulturna dediščina /
BRANK, R. 1979 Sledovi nasipov poznoantičnih obrambnih zapor pri Novi Oselici. – Loški razgledi 26, 18–23 Kulturna dediščina /
BRATOŽ, R. 1994 Bitka pri Frigidu. – Zgodovinski časopis 48, 27–35. Kulturna dediščina /
BREEZE, D. 2007 Roman frontiers in Britain, Bristol. Kulturna dediščina /
BURNIK, M. 2007 Moj kraj skozi čas. Življenje pod Ermanovcem, Bevkovim vrhom in Sivko, Sovodenj. Kulturna dediščina /
CHRISTIE, N. 191 The Alps as a frontier (AD 168–774). – Journal od Roman archaeology 4, 410–430 Kulturna dediščina /
CIGLENEČKI, S. 1985 Potek alternativne ceste Siscija-Akvileja na prostoru zahodne Dolenjske in Notranjske v času 4. do 6. stoletja. – Arheološki vestnik 36, 255–284 Kulturna dediščina /
CIGLENEČKI, S. 1994 Höhenbefestigungen als Siedlungsgrundheit der Spätantike in Slowenien. – Arheološki vestnik 45, 239–266. Kulturna dediščina /
DEPOLI, G. 1912 Di una pretesa iconografia del vallo romano. – Bullettino della deputazione fiumana di storia patria 2, 119–121 Kulturna dediščina /
EAGLE, J. 1989 Testing plumbatae. – In: DRIEL-MURRAY (Ed.), Roman Military Equipment: the Sources of Evidence (Proceedings of the Fifth Roman Military Equipment Conference). Bar International Series 476, 247–253, Oxford Kulturna dediščina /
HITZINGER, P. 1981 Rimski zidovi na Hrušici. – Novice 12, 358–359 Kulturna dediščina /
HITZINGER, P. 1854 Die Römerstrasse über die Julischen Alpen und deren Befestigung. – Mittheilungen des Historischen Vereins für Krain 9, 4–88 Kulturna dediščina /
HORVAT, J. 1854a Nauportus (Vrhnika), Ljubljana Kulturna dediščina /
HÖCK, A. 1990 Considerazioni sulle fibule tardoromane del tipo Hrušica. – in: BUORA, M., SEIDEL, S. (Eds.), Fibule antiche del Fruli, 55–61, Udine Kulturna dediščina /
KLEMENC, J. 2000 Rakitna. – Varstvo spomenikov 9, 152. Kulturna dediščina /
KOS, P. 1986 The construction and abandonment of the Claustra Alpium Iuliarum defence system in light of the numismatic material / Gradnja in opustitev obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum v luči numizmatičnega gradiva. ­ Arheološki vestnik 63, 2065–300. Kulturna dediščina /
KOS, P. 2015 Ad Pirum (Hrušica) in Claustra Alpium Iuliarum, Vestnik XXVI, Ljubljana Kulturna dediščina /
KUSETIČ, J. 2012 Claustra Alpium Iuliarum – taktični vidiki zapornih zidov in glavni vpadni liniji v Italijo. – Diploma thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Kulturna dediščina /
KUSETIČ, J., KOS, P., BREZNIK, A., STOKIN, M. 2014 Claustra Alpium Iuliarum – med raziskovanjem in upravljanjem / Claustra Alpium Iuliarum – Between Research and Management, Ljubljana Kulturna dediščina /
LEBEN, F., ŠUBIC, Z. 1990 Poznoantični kastel vrh Brsta pri Martinj Hribu na Logaški planoti / das spätantike Kastell vrh Kulturna dediščina /
LIPOVAC VRKLJAN, G., ŠILJEG, B. 2007 Iztraživanja Liburnskoga obrambenog sustava u Prezidu 2006. – Annales Instituti Archaeologici III, 79–82 Kulturna dediščina /
MATEJČIĆ, R. 1969 Sedam gosina rada u istraživanju Liburnijskog limesa. – Osiječki zbornik 12, 25–38. Kulturna dediščina /
MÜLLNER, A. 1879 Emona: Archäologische Studien aus Krain, Laibach Kulturna dediščina /
MÜLLNER, A. 1900 Der Römische Limes in den Italischen Grenzebirgen. – Argo 8, 201–204, 220–222. Kulturna dediščina /
NAPOLI, J., REBUFFAT, R. 1993 Clausurae. – La frontière, Travaux de la maison de l’Orient 21, 35–43 Kulturna dediščina /
OSMUK, N. 1997 Ajdovščina – Castra. Stanje arheoloških raziskav (1994) / Ajdovščina – Castra. Forschungsstand (1994). – Arheološki vestnik 48, 119–130. Kulturna dediščina /
OSMUK, N., SVOLJŠAK, D., ŽBONA TRKMAN, B. 1994 Ajdovščina-Castra. – Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, zbirka vodnikov 183, Ljubljana Kulturna dediščina /
PENKO, A. 2005 Predjama in Hrušica – kronološka in tipološka označitev drobnih najdb, ter njuna vpetost v rimskodobno cestno omrežje. – Diplomsa thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Kulturna dediščina /
PETRU, P. 1965 Lanišče pri Kalcah, Logatec. – Varstvo spomenikov 9, 146 Kulturna dediščina /
PETRU, P. 1967 Neuere Grabungen an den Claustrae Alpium Iuliarum. – In: Studien zu den Militärgrenzen Roms, Vorträge des 6. Internationalen Limeskongress in Süddeutschland, Beihefte der Bonner Jahrbücher 19, 122–126, Köln, Graz Kulturna dediščina /
PETRU, P. 1969 Najnovija istraživanja Julijskih Alpa. – Osječki zbornik 12, 5–24 Kulturna dediščina /
PETRU, P. 1972 Novejše arheološke raziskave Claustra Alpium Iuliarum in kasnoanričnih utrdb v Sloveniji / Recenti ricerche archeologiche delle Claustra Alpium Iuliarum e delle fortificazioni tardo antiche in Slovenia. – Arheološki vestnik 32, 343–366 Kulturna dediščina /
PETRU, P. 1977 Hrušica. – Varstvo spomenikov 21, 219–222. Kulturna dediščina /
PETRU, P. 1983 Eine bisher Unbekannte Römerstrasse und die Sperrmaueren aud der Hrušica. Archaeologia Iugoslavica 20-21 (1980–81), 132–135 Kulturna dediščina /
PFLAUM, V. 2000 Claustra Alpium Iuliarum in barbari: najdbe poznorimske vojaške opreme in orožja ter sočasne zgodnje barbarske najdbe na ozemlju današnje Slovenije. – Master’s thesis, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Kulturna dediščina /
PFLAUM, V. 2004 Poznorimski obrambni in vojaški sledovi v 5. st. na ozemlju sedanje Slovenije. – Doctoral dissertation, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Kulturna dediščina /
PREMERSTEIN, A. von, RUTAR, S. 1899 Römische Strassen und Befestigungen in Krain, Wien Kulturna dediščina /
PUSCHI, A. 1901 Limes Italicus orientalis o i valli romani delle Giulie. – Archeografo triestino NS 24 (supplemento), 151–169 Kulturna dediščina /
RADIĆ ŠTIVIĆ, N., BEKIĆ, L. (Eds.) 2009 Tarsatički principij. Kasnoantičko vojno zapovjedništvo / Principia di tarsatica. Quartiere-generale D’epoca tardoantica, Rijeka Kulturna dediščina /
SARIJA, B. 1939 Doneski k vojaški zgodovini naših krajev v rimski dobi. – Glasnik muzejskega društva za Slovenijo 20 (1–4), 115-151 Kulturna dediščina /
SCHEIN, V. 1988 Claustra Alpium Iuliarum. Prezid. – Seminar paper. Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani Kulturna dediščina /
SLABE, M. 1979 Nova podoba arheološkega območja Turnovšče nad Vrhniko / The new appearance of the archaeological site of Turnovšče above Vrhnika. – Varstvo spomenikov 22, 123–144 Kulturna dediščina /
STARAC, R. 1996 Rezultati najnovijih arheoloških istraživanja na području općine Matulji. – Liburnijske teme 9, 7–15 Kulturna dediščina /
STARAC, R. 2004 Prikaz rezultata poskusnih arheoloških iztraživanja na Gradini kod Pasjaka. – In: Umjetnost na istočnoj obali Jadrana u kontekstu europske tradicije. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Opatiji u svibnju 1992. posvećenog djelu prof.dr. Radmile Matejčić, 27–35, Rijeka Kulturna dediščina /
STARAC, R. 2011 Liburnijski limes: arheološko-konzervatorski radovi na lokalitetima Vranjeno i Za Presikom / Liburnian limes: archaeological-conservation works at the localities of Vranjeno and Za Presikom. – In: Zbornik katedre Čakavskog sabora Društva za povjesnicu Klana 8, 2013–224, Klana Kulturna dediščina /
STICOTTI, P. 1937 Il Limes delle Alpi Giulie. – Il Limes Romano 2, Roma Kulturna dediščina /
ŠAŠEL, J. 1975 Rimske ceste v Sloveniji. – In: Arheološka najdišča Slovenije, 180, Ljubljana Kulturna dediščina /
ŠAŠEL, J. 1988 Ad Pirum: rimska štabna baza na Hrušici. – Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, zbirka vodnikov 159 Kulturna dediščina /
ŠAŠEL, J., PETRU, P. (Eds.) 1971 Claustra Alpium Iuliarum I, Ljubljana Kulturna dediščina /
ŠAŠEL, J., URLEB, M. 1971 Arheološka raziskovanja na Benetah. – Mladinski raziskovalni tabori 1970, 29–36, Trbovlje Kulturna dediščina /
ŠAŠEL KOS, M., LONGYKA, I. 1999 Tabula Peutingeriana. – In: VOGLAR, D. (Ed.) 1999, Enciklopedija Slovenije. – Volume 13, 191, Ljubljana Kulturna dediščina /
ŠTEKAR, A. 2013 Poskus lociranja bitke pri Frigidu leta 394 na območju med Sanaborjem in Colom. – Annales 23, 1–14 Kulturna dediščina /
TALBERT, R. J. A. 2010 Rome’s world: The Peutinger map reconsidered, Cambridge Kulturna dediščina /
ULBERT, T. 1981 Ad Pirum (Hrušica). Spätrömische Passbefestigung in den Julischen Alpen (Münschner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, Bd. 31), Münschen Kulturna dediščina /
URLEB, M. 1965 Strmica nad Vrhniko. – Varstvo spomenikov 9, 185–186. Kulturna dediščina /
URLEB, M. 1974 Benete pri Cerknici. – Varstvo spomenikov 17–19/1, 115. Kulturna dediščina /
VANNESSE, M. 2007 I Claustra Alpium Iuliarum: un riesame della questione circa la difesa del confine nord-orientale dell’Italia in epoca tardoromana. – Aquileia Nostra 748, 313–339 Kulturna dediščina /
VUDA, D. 1982 KOnserviranje stolpa XXXIV na poznorimskem zapornem zidovju nad Vrhniko. – Varstvo spomenikov 24, 47–49 Kulturna dediščina /